Biz, işewürlige zerur bolan täze işi döretmekden başlap, durmuşa geçirmek we

durnukly işlemegine çenli ähli zerur hyzmatlary hödürleýän köpugurly kärhanadyrys.
Kärhanamyz sanly pudagyň ösmegine saldamly goşant goşýar.

Işlemek we ýaşamak gyzykly bolan işewür jemgyýeti döredýäris.
Soraglaryňyz barmy?
Telefon belgiňizi goýuň, biz size jaň ederis!
Bize özüňiz hem jaň edip bilersiňiz!
+993 12 922 277
Düwmä basmak bilen, şahsy maglumatlaryňyzy gaýtadan işlemäge razylaşýarsyňyz we gizlinlik syýasatymyz bilen razy bolýarsyňyz
Iş ugurlarymyz
IT индустрия
Бизнес консалтинг

IT senagaty

Biznes maslahat

Senagat awtomatlaşdyrma Нравится10:49


Biziň bölümlerimiz
Tehnologiki amallary ornaşdyrmak boýunça bölüm

Bölümiň iki bölümçesi bar - awtomatlaşdyrmak üçin enjamlar bilen üpjün etmek we tehnologiki amallary awtomatlaşdyrmak üçin çözgütleri işläp düzmek
Täze nesil çözgütleri bölümi

Tassyklanan we ygtybarly hünärmenler islendik çylşyrymly meseleleri doly taýýar edip bermek şerti bilen çözmäge kömek eder
IT infrastruktura bölümi
Biz IT infrastrukturasyny doly taýýar edip bermek, goldamak we dizaýn işi bilen meşgullanýarys
Programma üpjünçiligini ösdürmek bölümi

Kompaniýanyň geljekde üpjün etjek, durmuşa geçirjek, hyzmat etjek we goldajak programma üpjünçiligini öndürýäris
Biznes konsalting bölümi
Biz işewürlik modelini döredýäris, iş strategiýalaryny döredýäris. Iş amallaryny optimizirleýäris
Okuw- maslahat beriş bölümi
IT işewürlik ugurlarynda okuwlary geçirýäris. Türkmenistanda Pearson Vue ilkinji ygtyýarlandyrylan merkezi
Näme üçin bizi saýlaýarlar?
инновационность
стратегичность
качество
Biziň wezipämiz

Işewürlik üçin geljegi uly we gyzykly ugurlary öňe sürýäris. Täze döwrebap tehnologiýalara geçirýäris we durnuklylygyny ýokarlandyrýarys. Biz telekeçileri ösdürýäris we olaryň kärhanalaryny girdeji gazanylýan ýer edýäris

Gazanan üstünliklerimiz
1
Dell Technologies GOLD PARTNER
Kompýuter tehnologiýalaryny üstünlikli ornaşdyrýan DELL kompaniýasynyň Türkmenistandaky Gold hyzmatdaşy
2
Schneider electric
Schneider kärhanasynyň energiýa we senagat awtomatizasiýasy üçin ulgam integratory
3
Dr.Web
Dr.Web kompaniýasynyň Türkmenistandaky ilkinji we ýeke-täk resmi prowaýderi
4
Motorola Solutions
Radioaragantaşyk ulgamynda Motorola Solutions kompaniýasynyň ygtyýarlandyrylan hyzmatdaşy
Hyzmatdaşlarymyz
Bize ýazyň
E-mail
At, familiýa
Telefon
Siziň tabşyryk bize
Seyitnazar Seydi köçesi, 15/1